KVKK Başvuru Formu

BAŞVURU FORMU

(6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURLARA İLİŞKİN)

  1. Genel Açıklamalar

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu ya da Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Veri Sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

LİMART SANAT ESERLERİ VE FAALİYETLER TİC. LTD. ŞTİ. (“Limart”), veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11’inci maddesi çerçevesinde yapılacak başvuruları daha hızlı ve sağlıklı değerlendirebilmek amacıyla işbu Başvuru Formu’nu hazırlamıştır.

  1. Veri Sahibinin Hakları

İşbu Başvuru Formu’nu doldurmadan önce, www.limartonline.com adresinde yer alan Limart Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı okuyarak KVK Kanunu Madde 11’de belirtilen haklarınız ve Limart veri işleme faaliyeti konusunda bilgi sahibi olmanız mevzuat uyarınca tavsiye edilir.

  1. Başvuru Yöntemi

Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak; iadeli taahhütlü mektupla tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

KVK Kanunu Madde 11’de belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde, işbu Başvuru Forumu’nu doldurmalı ve

(i) Formun ıslak imzalı bir nüshasını, [Harbiye Mahallesi Mim Kemal Öke Caddesi No:3 D:3 Nişantaşı Şişli/İSTANBUL]  adresine şahsen başvuru yolu ya da iadeli taahhütlü mektup ile iletmeli veya

(ii) Formu, info@limartonline.com elektronik posta adresine güvenli elektronik imzanız ile göndermelisiniz.

Yukarıda belirtilen kanal Kanunun 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince “yazılı” başvuru kanalıdır. Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanunun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanunun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda Şirketimizin kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

  1. Başvurunun Sonuçlandırılması ve Bildirimi

Limart, talebinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Talebinize yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki yanıtlar, tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. Başvuru sonucunun posta veya elektronik posta yöntemlerinden biriyle iletilmesine yönelik bir tercihiniz varsa, bu tercihinizi postanın/elektronik postanın gönderileceği adres/elektronik posta adresi ile birlikte aşağıda belirtmeniz gerekmektedir Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir. Limart’ın talebin sonuçlandırılması için ek bilgiye ihtiyaç duyması veya başvurunun veri sahibi tarafından yapıldığının kanıtlanamaması, sizinle işbu Formda belirtilen veya Limart nezdinde bulunan iletişim bilgileriniz aracılığıyla iletişime geçilebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili “Veri Sahibi’ni tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre Şirketimiz içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir.

Ad ve Soyadı:

  1. Kimlik Numarası:

Adres:

Telefon Numarası:

Elektronik Posta Adresi:

Şirket ile olan ilişkiniz sona erdi mi?:

Lütfen Limart ile olan ilişkiniz hakkında aşağıda belirtilenlerden uygun olan seçeneği seçiniz ve aşağıdaki boşluğa ilişkinin hala devam edip etmediği, sona ermiş ise hangi dönemlerde devam ettiği ve varsa Limart ile olan ilişkiniz kapsamında irtibat halinde olduğunuz yetkili bilgisini yazınız.

Müşteri ☐

İş Ortağı ☐

Çalışan ☐

Ziyaretçi ☐

İş Başvurusunda Bulunan ☐

Diğer ☐

VERİ SAHİBİN TALEPLERİ VE BAŞVURU FORMUNA EKLEMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11 (1))

Bu başvuru formu ile kendiniz ile ilgili olarak;

Talep No

Talep Konusu

Kanuni Sebebi

Talep Hakkında Detaylı Bilgi

Başvuru Formuna Eklenmesi Gereken Belgeler

Seçiminiz (İlgili bölümü işareti ileişaretleyiniz)

1

Limart’ın, hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum

KVK Kanunu Mad 11/1 (a)

Yok

Yok

2

Eğer Limart, hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum

KVK Kanunu Mad 11/1 (b)

Yok

Yok

3

Eğer Limart, hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

KVK Kanunu Mad 11/1 (c)

Yok

Yok

4

Kişisel Verilerimin yurtiçinde veya yurt dışında aktarıldığı Üçüncü Kişileri öğrenmek istiyorum.

KVK Kanunu Mad 11/1 (ç)

Yok

Yok

5

Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve böyle bir durum varsa düzeltilmesini istiyorum

KVK Kanunu Mad 11/1 (d)

Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz:

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh

6

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

Talebiniz

Seçiminiz  ((x) işareti koyarak belirtiniz.Burada yalnızca bir kutuyu seçebilirsiniz)

Kişisel Verilerimin silinmesini talep ediyorum

Kişisel Verilerimin yok edilmesini talep ediyorum

KVK Kanunu Mad 11/1 (e)

İlgili sebebi ve neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü belirtiniz:

Seçim yaptığınız ilgili hususu ortaya koyan belgeler.

7

Talep No 5 ve Talep No 6 uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilip bildirilmediğini, bildirilmediyse üçüncü kişilere de bildirilmesini istiyorum.

KVK Kanunu Mad 11/1 (f)

Eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel veriniz

Eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah vs.)

8

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

KVK Kanunu Mad 11/1 (ğ)

Hangi talebiniz veya işlemle ilgili böyle bir husus olduğunu düşündüğünüzü belirtin.

Yandaki kolonda işaretlediğiniz münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla işlemeye konu olan hususla ilgili yapmış olduğunuz talepleri gösteren belgeler.

9

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.

KVK Kanunu Mad 11/1 (h)

Kanuna aykırılığa konu olan hususu belirtiniz

Yandaki kolonda belirtmiş olduğunuz mahkeme kararı veya Kurul kararının örneklerini; bunların sizlerle olan ilişkisi ve uğradığınız zararın tutarını gösteren her türlü belgeyi başvurunuza eklemenizi rica ederiz.

haklarına sahipsiniz. Haklarınıza ilişkin ayrıntıları www.limartonline.com adlı internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan inceleyebilirsiniz.

Lütfen yukarıda sayılan haklar kapsamında taleplerinize ilişkin varsa detaylı açıklamalarınızı aşağıda belirtiniz.

Açıklamalar;

Beyan
KVK Kanunu uyarınca yapmış olduğum başvurunun işbu Formda belirttiğim talepler doğrultusunda değerlendirilerek sonuçlandırılmasını talep ederim.

Başvuruma ilişkin cevabın elektronik posta aracılığıyla gönderilmesini istiyorum.

Başvuruma ilişkin cevabın posta aracılığıyla gönderilmesini istiyorum.

Veri Sahibi
Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza: